Årsstämma 2015

Onsdagen den 6e maj 2015 klockan 19.00 i Bullaregården, Bullaren

Härmed bjuder vi in våra medlemmar till kombinerad årsstämma och informationsmöte.

Om ni vill att styrelsen ska kunna förbereda svar för att besvara dina frågor under mötet så kan dessa frågor med fördel skickas in via epost på:
info@sundshultfiber.se

…eller via post på adressen:
Sundshultfiber ekonomisk förening
c/o Rikard Skoog
Backa Sjöstigen 1
457 50 Bullaren

Vi bjuder på kaffe!

 

Dagordning för stämman:

1.       Mötets öppnande

2.       Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.       Godkännande av röstlängden.

4.       Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.       Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.       Fastställande av dagordningen.

7.       Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8.       Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9.       Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.     Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11.     Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12.     Val av ordförande

13.     Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14.     Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15.     Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16.     Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17.     Mötets avslutande